Master’s thesis

Supervised by our research group members:

“Elanikkonna sotsiaalmajanduslik segunemine Tallinna linnaruumis perioodil 1989-2011”                                                                                                         “Socio-economic residential intermixing during 1989-2011 in Tallinns’ neighbourhoods” 2016 master’s thesis, Liis Metsatalu

“Sotsiaalmajanduslik ja etniline segregatsioon Tallinnas perioodil 1989-2011” Socio-economic and ethnic segregation in Tallinn from 1989-2011″                                2016 master’s thesis, Kalju Kratovitš

“Muutused Eesti maarahvastiku elu- ja töökohtade paiknemises”                            “Changes in the Estonian rural population residence and work place locations”            2016 master’s thesis, Leila Iir

“Tallinna elamufondi füüsiline regeneratsioon ja seosed sotsiaalsete muutustega naabruskondades”                                                                                  “Physical regeneration of Tallinn housing stock and its relation to social change in neighborhoods”                                                                                                                                 2016 master’s thesis, Jaanus Padrik

“Ajalooliste linnapiirkondade elanike naabruskonna tunnetus: Tartu linna Ees-Karlova ja VanaTammelinna asumite näide”                                          “Perception of neighborhood by inhabitants of historical urban areas: case of Ees-Karlova and Vana-Tammelinn suburbs in the city of Tartu, Estonia”                          2016 master’s thesis, Ederi Ojasoo

“Muutused Tallinna naabruskondade sotsiaalmajanduslikus koosseisus aastatel 2000-2011”                                                                                                          “Changes in socioeconomic composition of neighbourhoods in Tallinn from 2000 to 2011″ 2016 master’s thesis, Karin Kangur

“Etniline ja sotsiaalmajanduslik eluasemesegregatsioon ning
elukohavahetajate naabruskonnavalikud perioodil 2000-2011 Tallinnas”
“Ethnic and socioeconomic residential segregation and neighbourhood
choices during 2000-2011 in Tallinn”
2014 master’s thesis, Annika Väiko

“Collaborative Planning Practice in Tallinn, Estonia: the Role and Viewpoint of Neighbourhood Associations”
“Koostööl põhineva planeerimise praktika Tallinnas, Eestis: asumiseltside roll ja vaatenurk”
2014 master’s thesis, Johanna Holvandus

“Tööstusalade ümberkujundamine ja selle roll linnaosa arengus Põhja-Tallinna näitel”
“Regeneration of brownfields and its role in city district development: the case of Northern Tallinn”
2014 master’s thesis, Ingmar Pastak

“Akulturatsiooni mõjutavad tegurid Eesti immigrantrahvastiku näitel”
“Factors affecting the acculturation: the case of Estonian immigrant population”
2013 magister Marianne Leppik

“Elukohavahetuste rahvuserinevused Eestis perioodil 1991-2004”
“Ethnic differencies in residence change in Estonia 1991-2004”
2013 magister Sirli Lend

“Linnakeskkonna ja elukoha eelistuste kujunemise põhimõtted Tartu linna näitel”
“The Principles of Urban Change and Formation of Housing Preferences: the Case of Tartu”
2013 magister Elen Rüütel

“Elukohasegregatsiooni mõju rahvusrühmade rände sihtkohtadele: perioodil 2000-2010 toimunud Tallinnast väljarände näitel”
“The influence of residential segregation on migration destinations of ethnic groups: in case of out-migration from Tallinn during the period from 2000 to 2010”
2013 magister Kadi Mägi

“Eeslinnalise elukohavaliku mitmekesisus: Tartu linnaregiooni uusasumite ja suvilaalade näitel”
“Residential diversity in Tartu city-region suburban areas. The cases of new residential areas and soviet time summer homes”
2013 magister Anette Org

“Noorte leibkondade elukohavalikud siselinna muutuste põhjustajana Tartu linna näitel”
“Residential location decision-making among younger households as the cause of changes in the inner city: the case of Tartu”
2012 magister Kati Kadarik

“Soviet Housing Construction in Tartu: The Era of Mass Construction (1960 – 1991)”
2012 magister Sille Sommer
* Estonian national contest for young scientists, II prize in the category of master students in the field of social sciences and culture

“Muutused kaubandusvõrgustikus ja inimeste ostuharjumustes 2000-ndatel aastatel Tartu linna näitel”
“Changes in Retail Network and Peoples Shopping Behaviour in Tartu in the 2000s”
2010 magister Kristiina Kamenik