Bachelor’s thesis

Supervised by the research group members:

“Muutused Mulgimaa väikelinnade elanikkonna pendelrändes 2000. aastatel”                                                                                                                                  “Changes in commuting patterns and population of small towns of Mulgimaa in the 2000s”                                                                                                                                                2016 graduation thesis, Allan Raieste

 „Kuressaare, Rakvere,Viljandi, Võru hariduslik segregatsioon aastatel 2000 ja 2011“
„Educational Segregation in Kuressaare, Rakvere, Viljandi, Võru in 2000 and 2011“
2015 bachelor thesis, Laura Jürioja

„Muutused Kagu-Eesti elanikkonna tööalase pendelrände mahtudes ja sihtkohtades perioodil 2000-2011“                                                                        „Changes in South-Eastern Estonians’ work-related commute dimensions and destinations from 2000 to 2011“  
2015 bacelor thesis, Brita Vibo

„Muutused üleminekuaja linnades ja naabruskonnatüüpide väljakujunemine Tartu linnaregiooni näitel“                                                                                                 „Changes in cities in the transitional period and formation of the living environments: example of Tartu“
2015 bachelor thesis, Holger Ehrlich

„Perioodil 2000 – 2011 sisserännanute elukohavalikud Eestis ja Tallinnas”      „Immigration destinations in Estonia and in Tallinn during the period from 2000 to 2011“
2015 bachelor thesis, Kerstin Uiboupin

„Kahanevate linnade elamufondiga seotud probleemid ja meetmed Valga linna näitel“                                                                                                                      „Housing stock problems and urban planning measures in shrinking cities – the case of Valga“
2015 bachelor thesis, Epp Mäekivi

“2000. aastate kinnisvarabuumi mõju laenuvõtjate eluasememuutustele”
“The Changes of Housing Under the Influence of the Real Estate Boom in the 21th century in Estonia”
2013 bachelor thesis, Gerda Moor

“Elukeskkonnaga rahulolu Tartu linna erinevates naabruskonna tüüpides”
“Neighbourhood satisfaction in different neighbourhood types in Tartu”
2013 bachelor thesis, Karin Kangur

“Pärnu linnaregiooni eeslinnastunud perede laste rändekogemus ning hinnang elukeskkonnale”
“Migration experience and satisfaction with the living environment among suburban children”
2012 bachelor thesis, Katrin Alliku

“Elamusektori arengud Tartu siselinnas 1997-2011”
“Housing sector developments in the inner-city of Tartu during 1997-2011”
2012 bachelor thesis, Jaanus Padrik

“Elukohavahetuse ja renoveerimise roll eluasemekarjääris Tartu linnas perioodil 2003-2008”
“The role of residence change and renovation in housing career in Tartu during 2003-2008″
2012 bachelor thesis, Annika Väiko
* Estonian national contest for young scientists, III prize in the category of bachelor students in the field of social sciences and culture


“Rahvuserinevused Eesti siserändes perioodil 2000-2008 50+ vanuses rahvastiku näitel”
“National differences in internal migration in Estonia during the period 2000-2008; an example of the population aged 50 +”
2011 baka Marianne Leppik

“Vanemaealiste ränne Eestis perioodil 2000-2008”                                     “Migration of elderly in Estonia during the period from 2000 to 2008”                         2011 baka Kadi Mägi

“Tartu ümbruse nõukogudeaegsete suvilaalade kujunemine püsielamualadeks – omavalitsuste plaanid ja inimeste ootused”
“Transformation of Soviet summer home areas around Tartu into the areas of residental – plans of local authorities and expectations of inhabitants”
2010 baka Anette Org

“Eestikeelse elanikkonna paiknemine Helsingis aastatel 1995–2008”
“Spatial Organisation of Estonian-speaking Population in Helsinki During the Period of 1995 – 2008”
2009 baka Kadri Reinsoo

“Eeslinnastumine Tallinna tagamaa suvilapiirkondadesse”
“Suburbanization to the Second Home Areas in the Metropolitan Region of Tallinn”
2007 baka Kristi Anniste

“Linnastumine ja vastulinnastumine Eestis 2000. a. rahva ja eluruumide loenduse elamufondi andmete põhjal”
“Urbanization and counterurbanization in Estonia according to the 2000 population and housing census dwelling stock data”
2007 baka Kätlin Kallas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *