Mari Nuga doktoritöö kaitsmine

Meie töörühma doktorant Mari Nuga kaitses 28. septembril doktoritööd teemal: “Soviet-era summerhouses On homes and planning in post-socialist suburbia”

“Endised suvila- ja aianduskooperatiivid: kodud ja nende planeerimise probleemid postsotsialistlikus eeslinnas.”

Juhendaja: Inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa

Oponent: Manchesteri ülikooli inimgeograafia professor Craig Young

Doktoritöö kättesaadav: http://dspace.ut.ee/handle/10062/53241

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.