Uurimisteemad

Rände- ja linnauuringute keskuse uurimistöö põhineb mitmekülgsetele meetoditele ning uuringutes kasutame erinevaid küsitlusi, registreid ja kvalitatiivseid andmeid. Koostöös Eesti Statistikaametiga tegeleme rahvaloenduse- ning longituudandmetega, samuti osaleme 2020. aasta registripõhise loenduse ettevalmistustes.

Meie töörühm teeb koostööd eri riikide teadurite ja doktoritega, kes osalevad uurimisrühma tegemistes lühemat või pikemat aega.  See võimaldab mitmekülgset suhtlust erinevate riikide teadusasutustega ning mitmekesistab uurimistööd. Samuti pakume välistudengitele erinevaid inglisekeelseid kursusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.

Uurimistöös käsitleme lähemalt teemasid nagu siseränne, naabruskonnad ja ruumiline eraldatus ning eri rahvuste kohtumispaigad.

Siserände uurimissuund käsitleb linnaregioonide dünaamikat ja selle kolme peamist protsessi – linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine – Ida-Euroopas. Eriline huvi on suunatud sellele, kuidas need kolm protsessi mõjutavad omakorda naabruskondade muutusi ja segregatsioonimustreid linnades.

Asumite muutuste ja segregatsiooni ehk ruumilise eraldatuse valdkonnas uurime linnasiseseid naabruskonna-, eluaseme- ja elukohamuutusi. Uurimistöö eesmärk on paremini mõista, kuidas on sotsiaal-ruumiline segregatsioon Ida-Euroopa riikides viimase paari aastakümne vältel muutunud ning millised tegurid mõjutavad linnade asumite ja nende rahvastiku muutumist.

Eri rahvuste kohtumispaikade uurimissuund käsitleb elukohapõhist segregatsiooni ning kuidas see on seotud eraldatuse ja lõimumisega teistes igapäevaelu valdkondades nagu pere, töö ja vaba aeg.

Tudengitele lõputöödeks pakutavaid uurimisteemasid ning kursusi leiab siit ning huvi korral võib alati pöörduda otse töörühma liikmete poole.