Uurimisteemad tudengitele

  • Sisse- ja väljaränne, siseränne, ees- ja vastulinnastumine, töö- ja eluasememobiilsus
  • Etniline ja sotsiaalmajanduslik segregatsioon, etniliste rühmade kohtumispaigad linnas, integratsioon
  • Eluasemegeograafia ja –valikud, sotsiaalgeograafia, rahvastikugeograafia,  eluaseme-eelistused,  eluasememobiilsus, sotsiaal-ruumiline ebavõrdsus
  • Linnade areng, planeerimisteooriad, eeslinnade planeeringud, eluasemekeskkonnad, sotsialistlik ja postsotsialistlik linnaplaneerimine
  • Muutused siselinnas, gentrifikatsioon, kahanevad linnad, linnapiirkondade taaselustumine, linnade arengu juhtimine, naabruskondade areng, linnade mitmekesistumine

Kursused tudengitele: 

LOOM.02.065 Demograafia I (3EAP)

LOOM.02.073 Inimgeograafia uurimismeetodid (5EAP)

LOOM.02.341 Demograafia ja sotsiaalne linnageograafia (4EAP)

LOOM.02.255 Ida-Euroopa linnad (õpe toimub inglise keeles, 3EAP)

LOOM.02.066 Rahvastikugeograafia (3EAP)

LOOM.02.068 Linnaplaneerimine ja -keskkond (3EAP)

LOOM.02.098 Magistri erialakursus inimgeograafias/regionaalplaneerimises (5EAP)

LOOM.02.110/LOOM.02.113 Linnaplaneerimise/regionaalplaneerimise projekt (6EAP)