Külalisdoktorant töörühmas märts-juuni 2018

Rände- ja linnauuringute töörühma saabus kolmeks kuuks külalisdoktorant Oğuz Kuş İstanbuli Ülikoolist.

Oğuz’i peamiseks uurimisteemaks on Süüria sõjapõgenike vastased vihakõned internetis (negatiivsed kommentaarid). Tekstikaeve meetodit kasutades uurib ta negatiivsete kommentaaride tausta ja sügavamaid põhjuseid. Kes ja kellele on sõjapõgenikud kõige rohkem vastukarva ning mis seda põhjustab.

Eesti külastusega soovib ta suurendada oma teoreetilisi teadmisi sisserändajate kohta ning luua dialoogi kohalikul tasemel.

Oğuz Kuş’iga saab kontakti: oguz.kus@istanbul.edu.tr  või Vanemuise 46 ruum 242.

 

 

Posted in News | Leave a comment

Töörühma uus on juht Kadri Leetmaa

Järgmised kaks aastat on rände-ja linnauuringute töörühma juhiks inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa.

foto LeetmaaKadri on töörühma liige alates 2005. aastast, kui alustas siin doktoriõpinguid. Praeguseks on Kadri olnud juhendajaks paljudele üliõpilastele ja hilisematele kolleegidele. Kadri soovib hoida töörühma kõrget akadeemilist taset ning suurendada nähtavust maailma ja Eesti kontekstis.

Töörühma eelmine juht 2016-2018, Daniel B. Hess lõpetas edukalt oma kaks aastat kestnud uurimistöö Eestis ning naases tagasi kodumaale. Tema karjäär jätkub Ameerikas Buffalo Ülikooli linna- ja regionaalplaneerimise õppetooli juhina. jätkub ka Danieli koostöö meie töörühma ning Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga.

Posted in News | Leave a comment

Eesti inimarengu aruanne 2016/17

Ilmus Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru peatoimetatud ja 40 teadlase koostatud Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“

Eesti keeles 1. juunil 2017 ilmunud aruannet saab mugavalt veebis lugeda www.inimareng.ee

Eesti inimarengu aruande 2016/2017 “Eesti rändeajastul” põhisõnumid:

  1. Heaolu ja ränne on omavahel tihedalt seotud. Viimase 25 aasta jooksul on inimarengu indeksiga mõõdetud heaolu Eestis kasvanud ühe kiiremana  Euroopas.
  2. Tänapäeva Eesti on hargmaine: omavahel tihedas suhtluses olevad kogukonnad, ettevõtted ja inimesed asuvad nii Eestis kui ka välismaal.
  3. Eestis toimub rändepööre: üha enam inimesi soovib siin elada. Samas pole sisseränne võluvits, mis ühiskonna probleemid lahendab.
  4. Suurenev sisseränne asetab rahvussuhted uude valgusesse. Ühtne, eesti ja vene keele põhjal eristamata lasteaed ja kool saab olla rahvusrühmade vahelise suhtluse käivitaja ning tööturg selle juurutaja. Lõimumise edukust mõõdab elukohaerinevuste vähenemine.
  5. Eesti rahvastik ei vähene, kui sündimus kasvab oluliselt ning saabujaid on enam kui lahkujaid.
  6. Eesti on järkjärguliselt loobunud rändepoliitika senistest passiivsetest meetmetest. Neid võib asendada juhitud rändepoliitika, mis lähtub tööturu vajadustest ja saabujate lõimumisvõimekusest. Juhitud rändepoliitika nurgakivideks on punktisüsteemi kasutuselevõtmine töörändes ja õpirände soodustamine.
  7. Väikeste keelte ja kultuuride püsimise avatud maailmas tagab avar kultuuripoliitika ja tehnoloogiliste võimaluste kasutamine. Avar kultuuripoliitika käsitleb eesti kultuuri kogu selle mitmekesisuses, mitte vaid kutselist ja pärimuskultuuri.
Posted in News | Leave a comment

Mari Nuga doktoritöö kaitsmine

Meie töörühma doktorant Mari Nuga kaitses 28. septembril doktoritööd teemal: “Soviet-era summerhouses On homes and planning in post-socialist suburbia”

“Endised suvila- ja aianduskooperatiivid: kodud ja nende planeerimise probleemid postsotsialistlikus eeslinnas.”

Juhendaja: Inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa

Oponent: Manchesteri ülikooli inimgeograafia professor Craig Young

Doktoritöö kättesaadav: http://dspace.ut.ee/handle/10062/53241

Posted in News | Leave a comment

Keskuse uus juht Daniel B. Hess

Tartu ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse uus direktor on New Yorgi Buffalo ülikooli professor ja Tartu ülikooli linnaplaneerimise teadur Daniel B. Hess. Hess näeb, et tänu Eesti riigi väiksusele on keskuses tehtav teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluline.

TÜ rektor Volli Kalm ja Daniel B. Hess Foto: Andres Tennus / TÜ

„Me oleme Danieliga juba mitu aastat edukalt koostööd teinud,“ ütles senine keskuse direktor professor Tiit Tammaru. „Meil oli väga hea meel, kui ta sai Tartu ülikoolis teadustöö tegemiseks Euroopa Komisjonilt prestiižse Marie Skłodowska-Curie stipendiumi, mis on võimaldanud meil teaduskoostöö viia kõrgemale ja konkurentsivõimelisemale tasemele.“

Hess otsustas keskusega liituda tänu selle väga heale rahvusvahelisele mainele. „Mulle teeb head meelt keskuse teadustöö suurepärane kvaliteet,“ ütles Hess. „Meie meeskond on noor ja energiline. Praegu on käimas viis suurt Euroopa Liidu rahastatavat projekti, mis tegelevad mobiilsuse, eraldatuse ja planeeringu erinevate külgedega. Eesti on väike riik ning tänu sellele on teadlased tihedalt seotud otsuste tegijatega, muutes nii teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluliseks.“

Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on Daniel Hessi ametisse määramisega väga rahul. „Tartu ülikooli üks olulisemaid arengueesmärke on suurendada rahvusvahelist nähtavust. Hess on esimene Marie Skłodowska-Curie stipendiaat Tartu ülikoolis, kes on siia tulnud väljastpoolt Euroo

pa Liitu. Tervitame teda rände- ja linnauuringute keskuse uue direktori ametikohal ja soovime, et tema Tartus veedetud aeg oleks tulemusrikas.“

Hess on New Yorgi Buffalo ülikooli arhitektuuri ja linnaplaneeringu osakonna professor. Tema teadustöö Eestis keskendub suurte korterelamurajoonide kujunemisele, arendamisele ja planeerimisega seotud probleemidele. Hessi uurimistöö eesmärk on leida lahendusi, kuidas nõukogude-aegseid elamupiirkondi ümber kujundada ja planeerida.

Lisainfo, TÜ rände- ja linnauuringute keskuse direktor
daniel.baldwin.hess@ut.ee

Posted in News | Leave a comment

Doktorant Kadi Mägi artikkel meedias

Kadi Mägi, Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru ja Maarten van Hami artikkel ilmus ajakirjas Demographic Research ning käsitleb eestlaste ja venelaste elukohavalikuid Tallinna linnas.

Hiljuti avaldas Postimees sellel teadustööl põhineva pikema eestikeelse artikli:

http://tehnika.postimees.ee/3759925/tallinn-muutub-tulevikus-venekeelsemaks

Mägi et al. artikkel täismahus saadaval: http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/41/34-41.pdf

 

Posted in News | Leave a comment

Ameerika planeerimistudengid Tartus

Buffalo Ülikooli ja Alberti Osariigi Kolledzi planeerimise ja arhitektuuritudengid külastasid mai lõpus Eestit ja Tartu Ülikooli Geograafia osakonda. Grupi juhiks ja siinse tegevuse korraldajaks oli meie külalisteadur professor Daniel Hess. Külastati Tallinna, uuriti sealset planeerimise ja transpordikorraldust,käidi Narvas, Sillamäel, Kiviõlis ning veedeti nädal Tartus õppetööd tehes.

Tartu Ülikooli Geograafia osakonnas töötasid tudengid Tartu kesklinna planeerimisprojektidega, korraldati 48-tunnine planeerimisvõistlus. Planeerimisprojektide tulemusena valmisid Tartu kesklinna uuenduslikud kavandid, mida esitleti Tartu Linnavalitsuses.

Professor Hess ja tudengid Narvas.

Planeerimisprojektide valmistamine Tartu Ülikooli Geograafia osakonnas.

Tartu kesklinna uuendamise projektide esitlus Tartu Linnavalituses.

Posted in News | Leave a comment

Paneelelamud Pariisi eeslinnades

Linnaplaneerimise magistriprojekti raames meie töörühmas õppinud Coline Dalimier Lille 1 Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (Prantsusmaa juhtiv teadusülikool) rääkis täna Pariisis eeslinnade tekkest, probleemidest ja lahendustest. Paneeleamualade uuendamine on keeruline, sest ehitusel on rohkesti kasutatud asbesti. Seetõttu on raske meelitada jõukamaid elanikke ning renoveerimistööd on väga kallid. Huvilised saavad vaadata ettekande slaide siit.

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel endiste suvilaalade planeerimisest!

Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning?

Mari Nuga, Pille Metspalu, Anette Org, Kadri Leetmaa

Moravian Geographical Reports, 2015, 23(4), p 36-46

The possibilities to apply collaborative planning frameworks in formerly strictly planned areas that have experienced spontaneous transformations since the demise of the Soviet Union are examined in this paper. The enquiry is based on a case study of the Tartu region in Estonia, former socialist summerhouse settlements (‘summurbia’), which are experiencing a transition towards permanent residence resulting in a new yearround form of suburbia. Both the residents and local planning authorities were interviewed in order to understand the prevailing planning and building activities, as well as the social relations between these stakeholders. The collaborative planning process is then elaborated by exploring the social dynamics and learned practices of the local residents.

  • summerhouses, suburbanization, pragmatic planning, collaborative planning, Tartu, Estonia

Artikkel saadaval: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr/MGR_2015_04.pdf

Posted in News | Leave a comment

Ilmus raamat segregatsioonist Euroopa pealinnades

“Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West”

„Sotsiaalmajanduslik eraldatus Euroopa pealinnades. Ida kohtub läänega“

Routledge 2015

Toimetajad: Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham and Sako Musterd

Kaks ja pool aastat tööd jõudis kaante vahele. 2013. aasta kevadel toimus meie inimgeograafia õppetooli põhigranti “Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng” osana rahvusvaheline seminar, millest kasvas välja Euroopa linnade võrdlev segregatsiooni analüüs.

Raamatus on võrreldud 13 Euroopa linna (Madridi, Milano, Tallinna, Londoni, Stockholmi, Viini, Ateena, Amsterdami, Budapesti, Riia, Vilniuse, Praha ja Oslo) olukorda aastatel 2000 ja 2011 ning selgub, et ühe erandina (Amsterdam) kasvab segregatsioon kõikides teistes uuringusse kaasatud Euroopa linnades. Sotsiaal-ruumiline kihistumine vähendab linnade konkurentsivõimet ning suurendab linnades sotsiaalse rahutuse tõenäosust.

Kuigi kihistumine kasvab, on protsess siiski kõigis linnades erinev ja sõltub vastava piirkonna individuaalsetest teguritest. Olulised mõjutajad on linna globaalne tähtsus, sisserände ulatus ja olemus ning linna ruumi- ja eluasemepoliitikad. Sageli võib roll olla ka rahvusel, näiteks Tallinn, kus ruumiline segregatsioon kasvas uuritud linnadest kõige enam ning selle oluliseimaks põhjuseks on loetud sotsiaalsete ja rahvuslike ebavõrduste üha suurenevat kattumist.

Uurimust rahastas Eesti teadusagentuur, sihtasutus Eesti teadusfond ja Euroopa teadusnõukogu.

Samal teemal:

Intervjuu professor Tiit Tammaruga: ERR Novaator -uuring kaardistas süveneva ruumilise eraldatuse

Intervjuu inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaaga: ERR Novaator – koolisüsteem on võti sotsiaalse läbikäimise suurendamiseks

EPL artikkel “Miks on Tallinnas nii palju ruumilist ebavõrdsust?”

TÜ pressiteade: http://www.ut.ee/et/uudised/uuring-kasvav-sissetulekute-erinevus-suurendab-ruumilist-eraldatust-euroopa-linnades

Kirjastuse info: https://www.routledge.com/products/9781138794931

 

Posted in News | Leave a comment